• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

Prehľad prác

Prehľad prác, vykonávaných našou organizáciou.

1. Inžinierskogeologický prieskum pre výstavbu (rekonštrukciu) budov, vrátane súkromnej individuálnej výstavby.

Pred vlastnou výstavbou domov sa realizuje prieskum, v rámci ktorého sa zisťujú prírodné pomery staveniska, prítomnosť nebezpečných geologických javov a určujú sa fyzikálne a mechanické vlastnosti základovej pôdy. Na riešenie tejto problematiky sa uskutočňuje komplex prác, pozostávajúci zvyčajne zo štúdia archívnych materiálov, týkajúcich sa danej lokality, obhliadka budúceho staveniska, vykonanie vrtných prác, laboratórne a ďalšie potrebné práce. Získané údaje umožňujú projektantovi vybrať optimálny spôsob zakladania, čo môže znamenať značnú úsporu celkových nákladov na stavbu. A čo je hlavné, kvalitný prieskum a vhodný spôsob zakladania  zabezpečia dlhú a bezpečnú životnosť realizovanej stavby.

Počas prieskumu sa okrem štandardných metód, zameraných predovšetkým na štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností hornín, študujú a hodnotia aj zložitejšie geologické procesy ako napríklad zosuvy a iné svahové pohyby alebo kras. Výpočtom sa určuje dovolené namáhanie pilót.

Významná pozornosť sa venuje vode, pretože v dôsledku jej prítomnosti sa menia vlastnosti zemín a aktivizujú sa zosuvy a iné nebezpečné geodynamické procesy. Možnosť výskytu týchto javov sa posudzuje na základe štúdia režimu podzemných vôd a filtračných vlastností zemín.  Získané údaje umožnia vypracovať prognózu zmien úrovne hladiny podzemných vôd v dôsledku výstavby a zhodnotiť vplyv realizácie novozaloženého objektu na okolité prostredie.

 

2. Vyhľadávanie a exploatácia obyčajných a termálnych podzemných vôd.

Na tento účel sa vykonávajú pomerne zložité hydrogeologické práce. Používajú sa údaje z režimových pozorovaní a výsledky čerpacích skúšok. V prípade nutnosti sa realizuje modelovanie filtračných procesov. Tieto práce vyúsťujú do výpočtu zásob podzemných vôd.

 

3. Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre hydrotechnickú výstavbu, vrátane hydroelektrární.

Vyberajú sa vhodné lokality na výstavbu priehrad so zohľadnením filtračných vlastností horninového prostredia, posúdením vplyvu zón zvýšenej puklinovitosti a riešia sa otázky pretvárania brehov nádrží.


4. Hydrogeologický posudok, záverečna správa s výpočtom množstva podzemnej vody


5. Hydrogeologické práce na ochranu budov i území pred zatápaním podzemnými vodami.

V niektorých prípadoch predstavuje voda nepriaznivú zložku prostredia, najmä keď preniká do podzemných priestorov budov, zatápa ich základy, ale i v prípade, keď zaplavuje poľnohospodársky využívanú pôdu. V dôsledku pôsobenia týchto javov budovy predčasne starnú a porušujú sa. Na zníženie úrovne hladiny podzemných vôd sa používajú rôzne druhy drenáží. Hydrogeologické práce sa vykonávajú za účelom ich optimálnej konštrukcie a lokalizácie.


6. Výskum existujúcich vodných vrtov a studní , výpočet ich optimálnej výdatnosti. Určenie príčin poklesu ich výdatnosti, spracovanie postupov pre ich znovuuvedenie do funkčného stavu alebo ich vyradenie v prípade nerentabilnosti. 

7. Určenie kvality pitnej vody, úrovne znečistenia odpadových vôd. Odber vzoriek vody, ich rozbor a vypracovanie odporučení.

8. Obsluha termálnych prameňov a vrtov, určenie výdatnosti vrtov.

V niektorých vrtoch sa počas exploatácie znižuje ich výdatnosť. Domnievame sa, že rôzne spôsoby ich opráv a obnovenia sú lacnejšie v porovnaní s realizáciou nových vrtov. V niektorých prípadoch je potrebná oprava alebo výber najvhodnejšieho čerpacieho vybavenia.

9. Geofyzikálny prieskum, prútkarstvo

Metódy, ktoré používame, ako napríklad seizmo-akustickú rezonanciu alebo registráciu prirodzeného pulzného elektromagnetického poľa zeme, umožňujú zhodnotiť stupeň zosuvného hazardu hodnotených území, identifikovať zóny zvýšenej puklinovitosti a tektonického porušenia hornín, výskyt krasových priestorov a riešiť i ekologické problémy.

10. Topograficko-geodetické mapovanie, zostavenie máp z leteckých a kozmických snímok, zostavenie numerických geoinformačných systémov.

11. Projektovanie pre stavebníctvo

12. Sanačné práce na odstránenie ropných látok z podzemnej vody.

Prehľad prác, vykonávaných našou organizáciou.

Príklady prác z oblasti hydrogeologického prieskumu.

• Viacero príkladov súvisí s prieskumom zásob podzemných vôd, pričom niektoré boli realizované v podobných podmienkach, ako sú na Slovensku. Ide napríklad o prímorské oblasti Ruska, v ktorých sa nachádzajú horské pásma, rozčlenené údoliami riek. V rámci našich prác sme vykonávali vŕtanie samostatných studní, ako aj prieskum pre zásobovanie veľkých sídel vodou. Zaujímavá je skúsenosť z vŕtania studne na povrchu skalného masívu vo vysokohorskej oblasti. Pri situovaní studne boli zohľadnené morfologické pomery územia, získané štúdiom leteckých snímok a zároveň bol aplikovaný i menej tradičný druh prác, akým je prútkarstvo. Celý komplex uvedených prác umožnil realizovať vrt, ktorého výdatnosť je niekoľkonásobne vyššia, než výdatnosť susedných vrtov.

• Ďalší príklad prieskumu pre zásobovanie veľkého obytného sídla vodou pochádza z lokality, ktorá sa nachádza v údolí rieky. Príklad je zaujímavý tým, že bol preukázaný vzťah medzi morfológiou údolia a filtračnými parametrami vodonosných hornín. Táto skutočnosť umožnila vykonať práce rýchlo, efektívne a získať pozitívny výsledok.

Príklady prác z oblasti inžinierskehogeologického prieskumu.

• Zaujímavá a rozsiahla úloha bola riešená pri rekonštrukcii charkovského štadióna "Metallist", na ktorom sa v roku 2012 konali majstrovstvá Európy vo futbale. Rekonštrukcia štadióna pozostávala predovšetkým z výstavby stropu nad štadiónom. Počítala sa záťaž na pilóty a na súbory pilót, ktoré niesli klenutý strop. Práce komplikovala nedostupnosť niektorých častí územia, vytýčených na realizáciu vrtov pre pilóty. Z tohto dôvodu sa výsledky vŕtania získané v rámci celého objektu extrapolovali pomocou programu Rock Works, čo umožnilo určiť geologický profil bezprostredne v miestach projektovaných pilót.

• Ďalšie cenné skúsenosti sme získali pri riešení problémov, súvisiacich s rekonštrukciou najväčšieho metalurgického kombinátu v Európe, nachádzajúceho sa na území Luganskej oblasti. Kombinát je lokalizovaný v rajóne s odkrytými skalnými horninami, porušenými sieťou puklín. Kôra zvetrania má rôznu hrúbku a intenzitu. Pri zostavovaní mapy hrúbok kôry zvetrania sme použili georadar. Skúsenosti s použitím tohto prístroja preukázali, že efektívne výsledky možno dosiahnuť v miestach, kde hrúbka kôry zvetrania nepresahuje 5 – 10 m.

• Výpočet stability svahu možno ilustrovať na príklade prác realizovaných v súvislosti s výstavbou, lokalizovanej na strmom svahu, pozostávajúcom zo sedimentárnych hornín. Úloha sa riešila ako spätný výpočet, vykonalo sa viacero variantov riešenia stability svahu na určenie takej konštrukcie základu, pri ktorej svah bude stabilný. Výpočty umožnili postaviť kaplnku, ktorú si veľmi obľúbili miestni obyvatelia – pozri fotografiu.