• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás


Prieskum životného prostredia a realizácia vedeckých úloh

Opis patentov

KRUHOVÁ HORIZONTÁLNA SEKČNÁ DRENÁŽ

Známa je kruhová horizontálna drenáž, ktorej filtračná časť je vyplnená filtračným materiálom po celom obvode. Nahradenie časti drenáže vybavenej filtrom alebo obsypom filtračného materiálu bežným potrubím znižuje celkové náklady na výstavbu a umožňuje realizovať časť drenáže metódou "punkcie", bez premiestňovania podzemných a pozemných komunikácií. V súvislosti s týmto postupom sú veľmi aktuálne otázky hodnotenia efektívnosti uvedeného druhu odvodnenia. Metodika filtračného výpočtu účinnosti tohto typu drenáže je vyvinutá našimi pracovníkmi.
f. 10. Odvodňovacie práce.

SPÔSOB ZÍSKAVANIA ROPNÝCH PRODUKTOV.

Z potrubí a nádrží unikajú do pôdy ropné látky a ropné produkty. Koncentrujú sa na povrchu podzemných vôd a rozširujú sa na veľké plochy územia, pričom znečisťujú zvodnené vrstvy. Metóda je založená na činnosti vertikálnych vrtov, ktorých inštalácia nevyžaduje veľký priestor a umožňuje pomerne lacno a efektívne vyťažiť ropné produkty bez vody, vďaka čomu sú vhodné pre opätovné použitie. Proces ťažby je patentovaný a bol použitý na území rafinérie v Charkovskej oblasti, v priestoroch servisného závodu v Charkove a v ďalších objektoch.
praca2

Názov vynálezu: Spôsob využitia vnútorného tepla Zeme prostredníctvom vtláčania atmosférického vzduchu.

Navrhnutý spôsob využitia vnútorného tepla Zeme prostredníctvom vtláčania atmosférického vzduchu do podzemných priestorov patrí do oblasti využitia obnoviteľných prírodných zdrojov a zameraný je na ohrievanie vody, vykurovanie budov aj podobne. Známy je spôsob skladovania horľavého zemného plynu pomocou jeho vtláčania do hornín, ktoré majú určitú pórovitosť (4) a sú zakryté inými, pre vodu a plyn nepriepustnými horninami (3). Navrhovaný spôsob sa odlišuje tým, že namiesto horľavého zemného plynu sa vtláča atmosférický vzduch. Atmosférický vzduch sa vtláča do hĺbky s vysokou teplotou hostiteľských hornín (nad 40 °C) a po určitom čase sa zohrieva, vďaka prirodzenému teplu zeme, na požadovanú teplotu. Potom, cez ťažobný vrt (2) sa pretláča na povrch. Použitie navrhovaného spôsobu je najefektívnejšie v územiach so zvýšenou hodnotou geotermického gradientu. Vynález je bližšie vysvetlený na náčrte.

Táto metóda je chránená patentovou prihláškou

praca3


Prehľad prác, vykonávaných našou organizáciou.

1. Hydrogeologické práce pre výpočet činnosti tepelných čerpadiel.

Výskum existujúcich vodných vrtov a studní , výpočet ich optimálnej výdatnosti. Určenie príčin poklesu ich výdatnosti, spracovanie postupov pre ich znovuuvedenie do funkčného stavu alebo ich vyradenie v prípade nerentabilnosti.

2. Ochrana podzemných vôd pred chemickým znečistením, vrátane ropných produktov.

Určenie kvality pitnej vody, úrovne znečistenia odpadových vôd. Odber vzoriek vody, ich rozbor a vypracovanie odporučení.

3. Prieskum životného prostredia.

Vykonáva sa, napríklad, pri výbere miest výstavby odkalísk alebo pri realizácii skládok komunálnych odpadov.

4. Hydrogeologický prieskum prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie. Tieto výskumy sa realizujú za účelom hľadania ropných štruktúr vhodných pre využitie prírodného tepla zemskej kôry získaného prostredníctvom nami patentovaného spôsobu atmosférického tlaku vzduchu ako aj iných spôsobov získania tepla . Získanie tepla zo zemskej kôry patri k obnoviteľným zdrojom energie, ktorej zdrojom je «zostatkové teplo Zeme a teplo, ktoré vzniká pri rádioaktívnom rozpade hornín a pôsobením slapových síl». V procese týchto výskumov podľa Zákona o geologických prácach, «zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie».

5. Hydrogeologický posudok, záverečna správa s výpočtom množstva podzemnej vody.

6. Sanačné práce na odstránenie ropných látok z podzemnej vody.