• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Čo to je hydrogeologický posudok?

Ak by sme na túto otázku chceli odpovedať formálne, potom ide o druh geologických, presnejšie hydrogeologických prác, ktorý sa vypracováva v priebehu vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu (Zákon 569/2007 Z. z. o geologických prácach). Vypracovanie hydrogeologického posudku pokrýva riešenie širokého spektra hydrogeologických otázok hodnotenia prítomnosti, vplyvu a pohybu povrchových a podzemných vôd na budúce staveniská a naopak, vplyv stavenísk na hydrogeologické podmienky územia.

Zvlášť aktuálny význam má hydrogeologický posudok v súčasnosti, v období dramatických zmien klímy. Vodné zdroje sú na tieto zmeny veľmi citlivé, a to i v opačnom smere. Usmerňovaním pohybu vodných zdrojov môžeme ovplyvňovať nepriaznivé klimatické procesy. Všetky tieto dôležité a globálne problémy musíme vziať do úvahy pri riešení našich, na pohľad drobných a nepodstatných problémov, spätých s pohybom vody, reagujúcim na našu hospodársku činnosť. Je dôležité pochopiť tento vzájomný vzťah a zhodnotiť ho v obsahu hydrogeologického posudku.

Možno konštatovať, že všetka naša hospodárska činnosť je podriadená jednému základnému cieľu – uľahčiť existenciu človeka, a to predovšetkým riešením jeho problémov s bývaním. Stavba domu si vyžaduje riešenie viacerých súvisiacich úloh – odvedenie a úpravu vody z domácnosti, odvedenie povrchovej vody, vrátane vody zo striech budov, dodávku vody, ktorá je podmienená realizáciou vrtov a studní, zachytením prameňov a riešenie ďalších, súvisiacich otázok. Je prirodzené, že je lepšie riešiť všetky tieto problémy komplexne, avšak, spravidla sú objednávky na hydrogeologické posudky selektívne. Zapríčinené je to pravdepodobne tým, že napriek objektívnej nevyhnutnosti týchto prác je potreba vypracovania hydrogeologických posudkov podmienená i požiadavkami noriem, ktoré vyžadujú od stavebníka objednávať prednostne určité typy hydrogeologických posudkov. V danej etape prác tieto posudky predstavujú povinné prílohy k určitým druhom žiadostí na stavebnú činnosť. Vychádzajúc z uvedených otázok a taktiež na základe doterajších objednávok, riešených našou firmou, možno vyčleniť nasledujúce základné druhy hydrogeologických posudkov:

  • - na posúdenie možnosti výstavby rodinných domov a budov;
  • - na posúdenie možnosti využívania podzemných vôd z prameňa;
  • - na posúdenie možnosti využívania podzemných vôd z kopanej studne;
  • - na posúdenie možnosti vypúšťania vôd z ČOV do horninového prostredia;
  • - na zhodnotenie vplyvu vsakovania dažďových vôd;
  • - na potrebu odvedenia dažďovej vody zo strechy objektu (domu, výrobnej haly).

Hydrogeologický posudok na posúdenie možnosti výstavby rôznych objektov je zvyčajne spätý s nevyhnutnosťou určenia hĺbky hladiny podzemnej vody. V prípade vysoko položenej hladiny podzemnej vody nemožno vylúčiť zaplavenie základov budov a suterénov. Dôležité je v tomto prípade zohľadniť aj skutočnosť, že úroveň hladiny podzemnej vody prirodzene kolíše v priebehu roka. V údoliach riek možno očakávať zaplavenie územia povodňovými vodami. V niektorých prípadoch sa stavebník stretáva s tým, že v záujmovom území sa nachádzajú výskyty vody vo forme močarín, prameňov, tokov atď. Vplyvom výstavby prechádzajú tieto výskyty vody technogénnymi zmenami, ktoré je potrebné zhodnotiť.

Zvláštnosti vypracovania hydrogeologického posudku na posúdenie možnosti využívania podzemných vôd sú najčastejšie späté s výberom miesta založenia výkopu, stanovením hladiny podzemných vôd a zhodnotením nasýtenia zemín. Často je potrebné určiť vplyv nových odberov vody na existujúce, zvlášť ak sa nový odber nachádza v ochrannom pásme funkčných odberov.

Otázky súvisiace s posúdením možnosti vypúšťania vôd z ČOV do horninového prostredia sú špecifické tým, že vyžadujú vykonať výber ČOV a preštudovať charakteristiku ich práce vo vzťahu k danému typu domového odpadu a projektovanej budove. Niekedy je potrebné určiť prirodzené čistiace vlastnosti zemín, a čas postupu odpadovej vody k vodonosnému horizontu. Zvažujú sa otázky opätovného použitia odpadových vôd , napríklad, na zavlažovanie.

Podobné otázky sa riešia i pri zhodnotení vplyvu vsakovania dažďových vôd. Špecifikom týchto prác je detailné štúdium meteorologických údajov. V niektorých prípadoch sa určuje umiestnenie vsakovacej jamy a počíta sa jej vsakovacia schopnosť. Dažďové vody, vzhľadom na ich prirodzenú čistotu, sa môžu používať na rôzne hospodárske účely. Preto sa odporúča zriaďovať doplňujúce akumulačné nádrže. Takáto schéma môže zabezpečiť, napríklad, zavlažovanie záhrad.

Zvláštnosti posledných dvoch druhov hydrogeologických posudkov spočívajú v tom, že ich realizácia vedie k doplňujúcemu zavlažovaniu hornín, k nahromadeniu zásob podzemných vôd a znižuje povrchové splachovanie pôdnej hmoty. Všetky tieto procesy majú priaznivý vplyv na klimatické podmienky. Takýto prístup k problematike je v súlade s vládnymi a európskymi rozhodnutiami o ochrane dažďovej vody a doplňovaní zásob podzemných vôd.

Pri riešení problému odvedenia dažďovej vody zo strechy výrobnej haly treba zohľadniť možné znečistenie vody v dôsledku výrobnej činnosti. Nami navrhované systémy vsakovania dažďovej vody prispievajú k zlepšeniu kvality vody vtekajúcej do zvodnených vrstiev. Je známe, že povrch priemyselných oblastí je do určitej miery kontaminovaný v dôsledku priemyselnej činnosti. Aj dažďová voda, padajúca na povrch zeme a vsakujúca do nej, by tieto nevhodné látky mohla vnášať do vodonosnej vrstvy. Vďaka realizácii hydrogeologických posudkov a na základe ich odporúčaní uskutočnených opatrení, dažďová voda vteká priamo do ryhy a až cez dobre filtrovaný materiál prechádza do podzemnej vody.

Všetky vyššie uvedené úlohy sa riešia približne rovnakými súbormi prác a štúdií pre rôzne druhy hydrogeologických posudkov. V prvom rade je to terénna obhliadka staveniska a jeho širšieho okolia, počas ktorej geológ na základe svojich skúseností, obhliadky geomorfologických foriem reliéfu, štúdia výskytov vody, analýzy hornín, nachádzajúcich sa na povrchu i v eróznych formách reliéfu a ďalších údajov a javov dochádza k pochopeniu základných čŕt geologickej stavby územia a k jej zjednodušenému, čiastočne schematickému vyjadreniu v prírodnom modeli územia. Veľký význam má štúdium existujúcich geologických máp, hydrometeorologických údajov, materiálov zhromaždených v archíve oddelenia Geofondu ŠGÚDŠ a ďalších informácií. V niektorých zložitejších prípadoch , alebo ak chce objednávateľ priamo sprístupniť údaje o horninách a ich vlastnostiach, sa terénna obhliadka dopĺňa vrtnými, kopnými, meračskými a laboratórnymi prácami a odberom a laboratórnym spracovaním vlastností vzoriek hornín a vody.

V súvislosti s rozsahom prác kolíše aj ich cena. Čiastočne ovplyvnená môže byť aj vzdialenosťou posudzovaného územia. Možno však konštatovať, že nejde o finančne nákladné práce, zvlášť ak berieme do úvahy ich užitočnosť a efektívnosť . Veľmi všeobecne platí, že cena za hydrogeologický posudok sa pohybuje od 250 do 500 eur, s laboratórnymi prácami do 700 eur.

Môže sa zdať, že všetky hydrogeologické posudky sú podobné. Napriek určitému spoločnému charakteru vo formulácii a riešení úlohy, pri spracovaní hydrogeologických posudkov neexistujú totožné riešenia. Každý posudok obsahuje odtlačok konkrétnych prírodných podmienok, a tie, ako je známe, nikdy nie sú konštantné.