• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Metóda prirodzeného impulzného elektromagnetického poľa Zeme

Metóda prirodzeného impulzného elektromagnetického poľa Zeme (JIEMPZ – skratka v ruštine) alebo poľa pulzných elektromagnetických emisií (PEE – táto skratka sa zaužívala v slovenčine) je chránená patentom. Ide o metódu s vysokou informačnou schopnosťou a umožňujúcu vykonávať merania v ťažko dostupných územiach (napr. na veľmi strmých svahoch). Metóda sa v značnom rozsahu uplatnila pri meraniach napätostno-deformačného stavu zosuvných území (aj na Slovensku – rozvíjal ju predovšetkým dr. V. Vybíral zo Sensor-u, ktorý sa sústredil na merania poľa PEE vo vrtoch), ale má široké a úspešne overené uplatnenie aj v hydrogeologickom prieskume, napr. pri zisťovaní prítokov vody do tunelov, pri hľadaní prameňov, najmä termálnych a pod.

Príklad použitia:

Inžiniersko-geofyzikálne merania na zhodnotenie napätostného stavu masívu hornín v miestach umiestnenia objektu kultúrneho dedičstva „Palác Lastovičie hniezdo“ (1912) a jeho základov v centrál. časti južného brehu Krymu (obr. 1).

Terénne geofyzikálne merania metódou ЕИЭМПЗ sa vykonávali na ploche umiestnenia paláca, ako aj vertikálnym geofyzikálnym sondovaním skalného masívu. Prirodzené impulzné elektromagnetické pole Zeme sa zaznamenávalo na povrchu terénu elektromagnetickou anténou (obr. 2) a tiež spôsobom vertikálneho sondovania s použitím špeciálnej sondy – antény, ktorá sa spúšťala zo skaly (Aurorina skala) do úrovne mora (obr. 3). Sondovanie sa vykonávalo na vertikálnych profiloch, vzájomne vzdialených 0,5 m (obr. 4). Okrem toho, bola vykonaná kontrola napätostného stavu základovej dosky, na ktorej sa nachádza palác v štyroch hĺbkových úrovniach, vzájomne vzdialených 1 m v smere od úrovne základu po úroveň mora.

Obr. 1 Geomorfológia mysu Aj-Todor a celkový pohľad zo severnej strany Aurorinej skaly na začiatku 20. storočia.

Obr. 2 Mapa rozdelenia poľa napätí na území paláca podľa výsledkov merania PEE (prvý cyklus)

Obr. 3 Znázornenie základnej napätostnej zóny diagonálneho smeru v Aurorinej skale, po ktorej v súčasnosti dochádza k mikrodeformáciam hornín v procese pomalého posuvu skalného masívu v hĺbke od 16-17 m do 30-35 m, čo vedie k aktivizácii systémov puklín vyšších úrovní, deformujúcich základy paláca.

Obr. 4 Zóny koncentrácie napätí v skalnom masíve na panoramatickom roztvorenom obrázku paláca, vyjadrené na základe výsledkov vertikálneho merania poľa PEE. Diagonálna anomálna zóna parametra PEE zodpovedá základnej napätostno-deformačnej línii Aurorinej skaly.