• +421949892474

  • geogroundsk@gmail.com

  • geoground

  • Kontaktujte nás

Hydrogeologický prieskum pre záverečnu správu s výpočtom množstiev podzemnej vody v kategórii B

Na realizáciu rôznych ľudských aktivít sa vykonávajú hydrogeologické prieskumy. Domnievam sa však, že najdôležitejšia časť týchto prieskumov súvisí so zásobovaním ľudí vodou, predovšetkým pitnou.

Nie každý, kto chce používať vodu ako pitnú, by si však mal tieto práce objednávať, ale iba ten, kto vodu používa na obchodné účely alebo na svoju osobnú potrebu, avšak v množstve väčšom, ako 0,5 l / s.

Hydrogeologický prieskum by sa mal vykonať na začiatku používania pitnej vody a potom pravidelne každých nasledujúcich 10 rokov.

Je pochopiteľné, že náplň hydrogeologického prieskumu je presne vysvetlená vo viacerých legislatívnych dokumentoch. K nim patrí predovšetkým: zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách; zákon 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologickýzákon) ; vyhláška č. 51/2008 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 21. januára 2008, ktorou sa vykonáva geologický zákon; spoločné usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre žiadateľov o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona a viacero ďalších.

Posúdenie kvality vody je obsahom nasledujúcich predpisov: vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov; vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou; a veľa ďalších.

Už len zo zoznamu uvedených dokumentov vyplýva, o akú komplikovanú a dôležitú prácu ide. Začína z prípravných prác, ktoré vyúsťujú do vypracovania projektu prác. Projekt musí byť odsúhlasený zákazníkom. Po odsúhlasení možno začať terénne a meračské práce, zhromažďovanie potrebných informácií, ich spracovanie a a vypracovanie záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody v kategórii B.

Avšak ukončenie týchto prác nastáva až po schválení záverečnej správy na MŽP SR, ktoré môže trvať až do 6 mesiacov.

Terénne a meračské práce zahrnujú obhliadku územia, odber vzoriek hornín a vody, merania výdatnosti prameňov (vrtov), merania hĺbky hladiny podzemnej vody, jej teplotu a ďalšie údaje. Pri obhliadke územia sa zhodnotí stav oplotenia ochranného pásma I. stupňa, prítomnosť možných zdrojov znečistenia pôdy a podzemných vôd. V priebehu týchto prác sa geodeticky zameria miesto zdroja pitnej vody a ohraničenie ochranných pásiem I. stupňa.

Potrebné údaje, vrátane mapových podkladov sa získavajú z archívov Geofondu, ŠGÚDŠ, SHMÚ a ďalších organizácií. Časť potrebných údajov je platených.

Najdôležitejšie údaje sa týkajú prevádzkovania vodného zdroja. Tieto údaje by mal poskytnúť objednávateľ , ktorý musí viesť denník prevádzkovania, v ktorom sa nachádzajú údaje o výdatnosti zdrojov , o hĺbkach hladín podzemných vôd a o využívaných množstvách vôd. Frekvencia meraní by mala byť aspoň raz mesačne. Raz za štvrť roka musia byť odobrané vzorky vody na chemické a mikrobiologické rozbory.

Ak takéto údaje nie sú k dispozícii, musia sa získavať v priebehu prieskumu, čo ho výrazne zdražuje. Napríklad, v prípade vrtu sa musí vykonať prevádzkové čerpanie počas minimálne 22 dni a nasledovná stúpacia skúška. V priebehu týchto prác je nevyhnutné vykonávať odber vzoriek vody a ďalšie merania, v dôsledku čoho sa výrazne predlžuje ich trvanie.

Samozrejme, že uvedený okruh prác sa musí vykonať pre nový zdroj, ktorý ešte nebol v prevádzke.

Spracovanie údajov a vypracovanie záverečnej správy predstavuje autorské dielo zhotoviteľa a vykonáva sa v súlade s legislatívnymi predpismi, uvedenými vyššie. Vzhľadom na to tieto činnosti podrobne nevysvetľujeme. Môžeme iba uviesť, že správa obsahuje 13 kapitol s množstvom podkapitol a veľa mapových, grafických a textových príloh , ako aj desiatky tabuliek a ilustrácií.

Opísaným spôsobom vypracovaná správa podlieha schvaľovaciemu konaniu na MŽP SR. Náklady na jej schválenie uhrádza objednávateľ. Schválenie prebieha v schvaľovacej komisii MŽP SR. Dôležitou časťou tohto procesu je posúdenie záverečnej správy oponentom s vypracovaním oponentského posudku. Oponentom je nezávislý odborník (niekedy môžu byť až dvaja oponenti), ktorého menuje MŽP SR. Uvedené práce a rokovania, ako aj opravy podľa pripomienok oponentov zaberajú veľa času a finančných prostriedkov. Iba cena jedného hydrogeologického posudku uvedeného rozsahu sa pohybuje v rozmedzí od 500 do 700 eur.

Doplňujúce práce môže zhotoviteľovi záverečnej správy odporučiť aj MŽP SR.

Ak už získate schválenie od MŽP SR, môžete, konečne, vybaviť povolenie na využívanie podzemných vôd!